Hier kun je al je vragen, problemen, informatie kwijt over vaccinaties, parasieten en wormen

Moderator: Lizzy

Door geer
#936273
Precies een jaar geleden introduceerde Puur Natuur de VacciCheck Immunocomb, een serologische ELISA-sneltest ontwikkeld door Biogal Galed Labs uit Israël. Hoewel dit een nieuw product was op de Nederlandse markt werd deze ELISA-test al ruime tijd ingezet in andere landen, alwaar ook wetenschappelijk onderzoek is verricht naar de validiteit van de testkit, met positief resultaat.

Wij, Puur Natuur, hebben in samenwerking met Dr. Herman Egberink, verbonden aan de afdeling Virologie van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, een Nederlands onderzoek opgezet om deze test ook met Nederlands wetenschappelijk onderzoek te onderbouwen. Hiertoe werden van ca. 100 honden, waarvan de helft pups van ca. 15 weken, serum afgenomen en onderzocht. Het doel van deze studie was tweeledig: de resultaten van de VacciCheck werden vergeleken met de ‘Gold Standard’ Neutralisatietest (VN), een tweede doel was om inzicht te krijgen in welk percentage pups met 15 weken, na de puppyvaccinaties, nog onvoldoende waren beschermd. Hieronder vindt u een weergave van de heer Egberink waarin de resultaten van deze studie in het kort worden beschreven.

Voor ons, als leverancier van de VacciCheck, is een van de belangrijkste bevindingen dat de test onvoldoende specifiek is in vergelijking met de VN test, wat leidt tot een te hoog aantal vals positieve uitslagen.
In overleg met de heer Egberink en een vooraanstaand vaccinleverancier zijn wij momenteel bezig met de opzet van vervolgonderzoek. Tot dit onderzoek is uitgevoerd en er een correlatie wordt gevonden met de heersende neutralisatietest dan wel meer inzicht wordt verschaft over de resultaten van de Immunocomb in relatie tot de mate van bescherming, zullen wij terughoudend zijn met het uitleveren van de VacciCheck.

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met Puur Natuur. Uiteraard houden wij u op de hoogte over het vervolgonderzoek dat plaats zal vinden! Diegenen onder u die hebben meegewerkt aan het onderzoek zullen op korte termijn de individuele uitslagen toegestuurd krijgen.Vaccinatiebeleid en de rol van serologisch onderzoek.
Door Dr. H. Egberink

De praktijk van jaarlijkse booster vaccinaties maakt plaats voor een vaccinatiebeleid waarbij na de puppyvaccinatie en een booster op 1 jarige leeftijd met een cocktailvaccin vervolgens nog om de drie jaar wordt gevaccineerd tegen een aantal infecties. Dit betreft dan met name vaccinaties tegen het canine distempervirus, canine adenovirus en parvovirus. In verschillende studies is aangetoond dat immunisatie leidt tot een langdurige bescherming en persistentie van antilichaamtiters voor een periode langer dan 3 jaar. De laatste puppy vaccinatie wordt nog veelal gegeven op een leeftijd van 12 weken.

In verschillende studies, waaronder een serologisch onderzoek uitgevoerd bij de afd. Virologie, is gebleken dat een deel (ong. 10-15 %) van de pups na de laatste enting op 12 weken nog onvoldoende immuniteit heeft opgebouwd. Voor deze dieren is een extra vaccinatie op 16-18 weken aan te raden. Indien men kiest om standaard alle pups op deze leeftijd nog eens te boosteren zullen veel dieren onnodig worden gevaccineerd. Een alternatief zou zijn om na de laatste vaccinatie de antilichaamtiter te controleren tegen die virussen waarvan bekend is dat er een correlatie bestaat tussen titer en bescherming. Dit geldt bijv. voor infecties met parvovirus, CAV en hondenziekte. Ook titerbepalingen bij volwassen honden kan eventueel worden meegenomen als onderdeel van een vaccinatiebeleid.

Serologische testen
Voor CDV en CPV worden vaak neutraliserende respectievelijk haemagglutinatie remmende antilichamen bepaald omdat een correlatie met bescherming is aangetoond. In laboratoria worden echter verschillende andere serologische testen uitgevoerd waarmee een bredere antilichaamrespons wordt vastgesteld. Ook worden er steeds meer testen ontwikkeld waarmee in de praktijk binnen een relatief korte tijd vastgesteld kan worden of de hond seropositief is. Dergelijke testen kunnen worden toegepast om te bepalen of er na vaccinatie een antilichaamrespons is ontwikkeld. Indien specifieke antilichamen aanwezig zijn zullen ook cellen van de celgebonden afweer geactiveerd zijn en kan na infectie door de aanwezige geheugen cellen een snelle beschermende respons worden verwacht.

Betrouwbaarheid van de testen
Testen die in laboratoria worden gebruikt en de sneltesten voor de praktijk dienen robuust, specifiek en gevoelig te zijn. Een negatief test resultaat betekent dan dat de hond onvoldoende is geïmmuniseerd en een boostervaccinatie moet worden gegeven. Bij een positief resultaat kan worden geconcludeerd dat er voldoende immuniteit aanwezig is en waarschijnlijk ook geen booster reactie op een vaccinatie zal volgen. Met name het percentage vals positieve testen lijkt voor de praktijk relevant omdat honden in deze situatie ten onrechte niet worden gevaccineerd. Het is van belang dat de testen goed zijn gestandaardiseerd en betrouwbare gegevens over specificiteit en gevoeligheid beschikbaar zijn.


Studie naar de correlatie tussen uitslag bepaald met Immunocomb en laboratoriumtesten.
In deze studie zijn een 100 tal sera gescreend. Er is gekozen voor een bepaling van virus neutraliserende antilichamen tegen CDV en CAV en haemagglutinatie remmende antilichamen tegen parvovirus. Van deze antilichamen is aangetoond dat vanaf bepaalde titers er een correlatie bestaat met bescherming. Alle sera zijn ook getest met de voor de praktijk beschikbare Immunocomb test en de uitslag vergeleken met de laboratoriumtesten. De resultaten van beide testen lieten een geringe correlatie zien voor alle drie virussen. De sensitiviteit van de Immunocomb bepaald met de laboratoriumtesten als standaard was hoog, echter de specificiteit erg laag. Dit betekent dat een positieve neutralisatie resp. haemagglutinatietest correleert met een positieve uitslag zoals bepaald met de Immunocomb. Echter bij een negatieve of niet-beschermende SN of HI titer werd vaak een positieve Immunocomb vastgesteld. Met name was opvallend dat veel pups nog lage SN en HI titers hadden. Een dergelijke pup zal dan mogelijk ten onrechte niet worden gevaccineerd.

Interpretatie van de bevindingen.
De resultaten verkregen met de Immunocomb zijn vergeleken met de titers zoals bepaald met de VN en de HI test. Deze antilichamen spelen en rol in de bescherming na een infectie. Met de Immunocomb wordt een breder spectrum aan antilichamen gemeten tegen verschillende antigene epitopen. Dit betekent dat voor vervolgonderzoek een aantal vragen van belang zijn:

1. Bij veel pups werden lage SN en HI titers gevonden terwijl de Immunocomb positief was. Sera werden ong. 3 weken na vaccinatie afgenomen. Het is van belang om na te gaan of SN en HI antilichamen mogelijk later opkomen.

2. In hoeverre correleren de resultaten van de Immunocomb met andere serologische testen die ook een breder spectrum aan antilichamen detecteren.

3. Bestaat er een correlatie tussen de hoogte van de uitslag bepaald met de Immunocomb en bescherming tegen infectie. Oftewel zijn de pups met geen of lage SN en HI titers maar een positieve Immunocomb toch beschermd tegen een infectie met veldvirus.

4. Treedt na vaccinatie al dan niet een boosterreactie op indien een positieve uitslag wordt verkregen met de Immunocomb en geen of lage titers worden gevonden met de SN of HI test.

Bron: Dr. H.F. Egberink 22-2-2008
#937086
Nou fijn! >:( Ik begrijp uit dit hele verhaal dat de titertest (quote: die al ruime tijd ingezet in andere landen, alwaar ook wetenschappelijk onderzoek is verricht naar de validiteit van de testkit, met positief resultaat.) in NL niet betrouwbaar genoeg geacht wordt. En nu gaat deze meneer in samenwerking met een vaccinatieproducent het hele onderzoek nog moet uitkristaliseren, maar dat tot die tijd de test als niet betrouwbaar wordt bestempeld? :-\

Vind het een beetje vreemd allemaal... ???
#937114
Nitus schreef: Nou fijn! >:( Ik begrijp uit dit hele verhaal dat de titertest (quote: die al ruime tijd ingezet in andere landen, alwaar ook wetenschappelijk onderzoek is verricht naar de validiteit van de testkit, met positief resultaat.) in NL niet betrouwbaar genoeg geacht wordt. En nu gaat deze meneer in samenwerking met een vaccinatieproducent het hele onderzoek nog moet uitkristaliseren, maar dat tot die tijd de test als niet betrouwbaar wordt bestempeld? :-\

Vind het een beetje vreemd allemaal... ???
Ik ben geen viroloog, maar heb het onderzoek wel van dichtbij meegemaakt. En dit is onze tekst, van Puur Natuur, als distributeur. Dus, vergeef me kleine detailfouten, hier een korte toelichting. De titertest is vergeleken met de test die normaal in het laboratorium wordt uitgevoerd, dit is de Neutralisatietest en deze geldt als 'Gold Standard', wat zoveel inhoudt als dat onomstotelijk bewezen is dat de uitslagen die uit deze test naar voren komen betrouwbaar zijn. De neutralisatietest meet neutraliserende antilichamen, waarvan wordt aangenomen dat dit de antilichamen zijn die daadwerkelijk bescherming bieden. Bij het onderzoek is van ca. 100 honden bloed afgenomen. Dit bloed is getest met de neutralisatietest en met de VacciCheck. En die uitslagen correleerden onvoldoende. Dat houdt in dat er teveel gevallen waren waarin de neutralisatietest uitwees dat een dier onvoldoende beschermd is, terwijl de vaccicheck aangaf dat een dier beschermd was. Sja, was is dan waar? De VacciCheck meet waarschijnlijk 'meer' dan alleen de neutraliserende antilichamen, maar nu moet onderzocht wat hij dan precies meet en of dit ook daadwerkelijk bescherming biedt. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig en dat wordt opgezet. Dat daar vaccinproducenten bij aanschuiven is alleen maar goed, die hebben enorm veel kennis van onderzoek en immuniteit en geloof me; vaccinproducenten streven echt niet alleen naar 'zoveel mogelijk vaccineren'. Net als de wetenschap; wij hebben een hele goede band met Utrecht.

Maar goed. Wij, als leverancier, zijn nu terughoudend met het uitleveren van de VacciCheck, zoals je misschien kunt begrijpen. De uitslagen zoals die er nu liggen, liggen er en wij - als leverancier - zijn absoluut niet de aangewezen persoon om deze uitslagen in de wind te slaan. En dus zijn we bezig met het opzetten van vervolgonderzoek, om de vragen die dit onderzoek oproept te kunnen beantwoorden. Uiteraard is eenieder geheel vrij om de boeken in te duiken en op basis van die uitslagen toch te blijven titeren ;)
#937271
Ik wacht ook nog af.
de De VacciCheck meet waarschijnlijk 'meer' dan alleen de neutraliserende antilichamen, maar nu moet onderzocht wat hij dan precies meet en of dit ook daadwerkelijk bescherming biedt

Weet de producent uit Israel dit niet? Dan kun je toch vergelijken?
#938507
Een van de honden die bij mij hebben meegedaan: getiterd met 8 weken, was nog niet geënt. Titers waren allemaal laag en vervolgens geënt. De controle was tevens voor het onderzoek: resultaat:
vaccicheck: alles mooi donker, dus voldoende antilichamen.
Resultaat labonderzoek: hondenziekte zo goed als geen antilichamen. En HCC ook te laag.
Zou die enting dan niet werken?

En ik zie vaker dat als ze laag zijn en je ent dat ze dan mooi hoog worden en als ze niet zo laag zijn en je ent dan blijven ze hetzelfde.
Ik gebruik de Vaccicheck nu 4 jaar en wat ik zie klopt gewoon.  Dus ik vertrouw hem wel. Maar als mensen hem niet meer durven te gebruiken kan ik ze geen ongelijk geven.
#938511
Hitam schreef: Een van de honden die bij mij hebben meegedaan: getiterd met 8 weken, was nog niet geënt. Titers waren allemaal laag en vervolgens geënt. De controle was tevens voor het onderzoek: resultaat:
vaccicheck: alles mooi donker, dus voldoende antilichamen.
Resultaat labonderzoek: hondenziekte zo goed als geen antilichamen. En HCC ook te laag.
Zou die enting dan niet werken?

En ik zie vaker dat als ze laag zijn en je ent dat ze dan mooi hoog worden en als ze niet zo laag zijn en je ent dan blijven ze hetzelfde.
Ik gebruik de Vaccicheck nu 4 jaar en wat ik zie klopt gewoon. Dus ik vertrouw hem wel. Maar als mensen hem niet meer durven te gebruiken kan ik ze geen ongelijk geven.
Het lijkt me sterk dat de enting niet werkt als de vaccicheck wél aangeeft dat er voldoende antilichamen zijn.
#938512
Hitam schreef: Een van de honden die bij mij hebben meegedaan: getiterd met 8 weken, was nog niet geënt. Titers waren allemaal laag en vervolgens geënt. De controle was tevens voor het onderzoek: resultaat:
vaccicheck: alles mooi donker, dus voldoende antilichamen.
Resultaat labonderzoek: hondenziekte zo goed als geen antilichamen. En HCC ook te laag.
Zou die enting dan niet werken?
Dus je wil zeggen dat de gouden standaard niet klopt?
#938528
Ik heb begrepen dat er ook challenge proeven gedaan zijn om de vaccicheck te testen en dat het dat wel een betrouwbare test is. Als dat zo is, dan zijn of de laboratoriumtests niet goed uitgevoerd of klopt de "gouden standaard" niet.
Ik ben overigens ook erg nieuwsgierig naar deze proeven.
#940851
evelyn02 schreef: Ik heb een jaar of twee geleden een titerbepaling laten doen bij Tannetje. Is dat toen met een andere test gedaan? Zo ja, hoe is de betrouwbaarheid van die test?
Als ik hierboven lees dat Tannetje de Vaccicheck al 4 jaar gebruikt dat zullen jouw honden dus wel met die test getiterd zijn.
#942973
De resultaten kloppen wat betreft het niet correleren met de Neutralisatietest; dat doet de VacciCheck onvoldoende. Maar of dat inhoudt dat de VacciCheck ook daadwerkelijk een fout advies geeft, dat moet worden uitgezocht. Bepaalde resultaten vragen om vervolgstudie en tot die tijd is er eigenlijk niet heel veel meer over te zeggen dan dat de resultaten niet correleren. Zodra ik meer zinnigs te melden heb doe ik dat uiteraard!
 Terug naar “Vaccinatie/Parasieten/Wormen”

Barfplaats wordt gesponsord door