Hier kun je artikelen/informatie over medische zaken posten en vinden, dat als naslagwerk kan dienen voor de forumleden. Dit is GEEN vragen of discussie-categorie.

Moderator: Charlie Angel

Door Paul_Barte
#55450
Klachten over de gezondheidszorg van uw dier?
Informatie over het Veterinair Tuchtrecht
Op 1 oktober 1992 is het zogenaamde Veterinair Tuchtrecht in werking getreden.
Het woord 'veterinair' geeft aan dat het om diergeneeskunde gaat. Het tuchtrecht maakt het mogelijk een klacht in te dienen als u van mening bent dat te kort is geschoten in de diergeneeskundige zorg. U kunt die klacht indienen bij het Veterinair Tuchtcollege in Den Haag.
Waarover kunt u klagen?
Wanneer u vindt dat in de diergeneeskundige zorg van uw (landbouw)huisdier tekort is geschoten, kunt u onder bepaalde voorwaarden een klacht indienen. Onder huisdieren verstaan we uw kat, hond, kanarie, cavia, etcetera. Landbouwhuisdieren zijn bijvoorbeeld koeien, runderen en schapen.
Bij het tekortschieten in diergeneeskundige zorg kunt u denken aan het lichtzinnig of onzorgvuldig voorschrijven, verstrekken of toepassen van diergeneesmiddelen. Of aan de zogenaamde kunstfouten. Daaronder vallen bijvoorbeeld het achterlaten van instrumenten in de buikholte van het dier tijdens de operatie of het toedienen van een verkeerde infuusvloeistof zodat het dier schade ondervindt of sterft. Het tuchtrecht is ook van toepassing op het ten onrechte nalaten van een behandeling. Bijvoorbeeld als een dierenarts weigert het dier te laten komen of naar het dier toe te gaan om het te behandelen.
Over wie kunt u klagen?
U kunt een klacht indienen over dierenartsen, dierverloskundigen, castreurs en de zogenaamde paraveterinairen, zoals dierfysiotherapeuten en dierenartsassistenten. Wanneer in deze folder over de dierenarts gesproken wordt, dan worden ook de andere beroepsgroepen bedoeld.
Speciale ambtenaar
Soms is er wel degelijk sprake van een onzorgvuldige medische behandeling van een (landbouw)huisdier zonder dat uw eigen belangen rechtstreeks worden geschaad. Dat betreffen handelingen die het zogenaamde algemeen belang schaden. Bijvoorbeeld als u weet dat een dierenarts een koe of hond verkeerd heeft behandeld, maar de eigenaar van het dier niet wil klagen. U kunt dan niet zelf klagen bij het tuchtcollege. Voor deze gevallen heeft de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een ambtenaar, de zogenaamde klachtenambtenaar, aangesteld die daarover een klacht kan indienen. U kunt uw klacht aan deze ambtenaar schriftelijk doorgeven. Als klachtenambtenaar is benoemd de directeur van de Veterinaire Dienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage.
Voorwaarden
1. Een (praktiserende) dierenarts kan alleen aangeklaagd worden door u of de klachtenambtenaar als:
o hij te kort schiet in wat van hem als arts verwacht had mogen worden. Bijvoorbeeld het niet tijdig en op onzorgvuldige wijze vrijmaken van de urinewegen van een kat met een blaasverstopping of het inenten van een dier met een onjuist vaccin. Dit betekent dat ook het nalaten van handelingen in het kader van de uitoefening van de diergeneeskunde onder het tuchtrecht vallen. Bijvoorbeeld het weigeren van medewerking aan een entingsprogramma. Maar ook het onvoldoende zorgdragen voor vervanging bij ziekte of afwezigheid van de arts en een slechte bereikbaarheid vallen eronder;
o hij de gezondheidszorg voor dieren ernstige schade toebrengt, bijvoorbeeld door het bij herhaling in diskrediet brengen van die gezondheidszorg. Omdat hier het algemeen belang geschaad wordt, kan alleen de klachtenambtenaar een klacht indienen.
2. De klacht moet betrekking hebben op een behandeling die na 1 oktober 1992 heeft plaats gevonden.
Maatregelen
Als de tuchtrechter vindt dat een dierenarts verkeerd heeft gehandeld, kan hij overgaan tot de volgende maatregelen:
· een waarschuwing;
· een berisping;
· geldboete (maximaal f 5000,-);
· gehele of gedeeltelijke schorsing (maximaal 1 jaar) van de bevoegdheid de diergeneeskunde uit te mogen oefenen;
· gehele of gedeeltelijke ontzegging van de verleende bevoegdheid (Deze maatregel moet in de Staatscourant en andere door de tuchtrechter aan te wijzen nieuwsbladen worden bekend gemaakt.)
Tot wie moet ik me wenden?
U richt uw klacht aan het Veterinair Tuchtcollege in Den Haag. Dit college doet een uitspraak over uw klacht. Daarvoor wordt eerst bekeken of u wel degene bent die een klacht mag indienen. U kunt bijvoorbeeld niet een klacht indienen over de slechte behandeling van de kat van uw buurvrouw. Wanneer iemand anders de klacht had moeten indienen, wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard. Wanneer blijkt dat de feiten onjuist zijn, wordt de klacht ongegrond verklaard.
In beroep gaan
Als U het niet eens bent met de beslissing van het Veterinair Tuchtcollege, kunt U zich wenden tot het Veterinair Beroepscollege. Dat moet binnen twee maanden na de dag van verzending van de aangetekende brief met de uitspraak. Ook de door u aangeklaagde persoon kan in beroep gaan tegen de uitspraak. De zittingen van beide colleges zijn in principe openbaar. De beslissing over een klaagschrift wordt in het openbaar uitgesproken

Barfplaats wordt gesponsord door